Europe trips : Italy

An unforgettable day discovering the most impressive Ligurian landscapes, in this area, which has been declared a World Heritage Site by UNESCO, earth and sea blend and create a unique landscape.

เริ่มเดินทางจากประเทศฝรั่งเศส เมืองนีส ชมเมืองหรูหราของประเทศโมนาโค เราก็เขามาถีงประเทศอิตาลี ที่ไม่ควรพลาดเป็นรู้จักทั่วโลกCinque Terre มาจากหมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเลทั้งหมดห้าหมู่บ้านMonterosso, Vernzza, Manorola, Riomaggiore  การเดินเขาหมู่นี้ทางที่สะดวกก็เป็นจะทางเรือจากท่าPorto Venere ถ้าใครไม่ชอบเดิน  แต่ก็มีทางรถต้องระวังทางไม่ดีบางครั้งก็ปิด ทัวร์จะจอดรถให้ลูกค้าลงที่Monterrosso แล้วขี้นรถไฟ ก็จะมีรถไฟระหว่างหมู่บ้านหรือท่านใดเดินเก่งก็เดินเที่ยวทั้งห้าหมู่บ้าน

 

Porto Venereท่าเรือไปหมู่บ้าน Cinque Terre

Village

หมู่บ้านชาวประมงFezzano เงียบสงบเป็นท่าเรือ และมีร้านอาหารโรงแรมให้พักราคาไม่แพงมาก

cinque terre

เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่Monterosso Vernzzaในศักราชที่ 11 หลังจากนั้นหมู่บ้านอื่นก็เริ่มขี้นมา ช่วงคศ 1600มีการบุกรุกจาก Turksก็มีการสร้างป้อมปราการรอบ

Porto Venere

Porto Venere จะเห็นมีป้องปราการปราสาท ที่สวยงามสร้างสีสันต์หมู่บ้านแบบเมดิเตอร์เรเนียน